Forma1

Forma1 - 2018 - Mexikói Nagydíj - Mexikó

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
takosi4VETVERVERVETRAIHAMBOTRICLECSAIMAGOCO98
leicester455RICVERVERRICHAMVETBOTRAIHULLECERIPER49
pifti843VERVERHAMVETRAIBOTOCOMAGPERLECGAS49
gyuri3VERVETRICVETVERHAMBOTRAIOCOSAIHULLEC42
ufodani4RICVERVERRICHAMVETBOTRAIHULSAILECOCO41
Fairko594RICVERRICHAMVETBOTRAIHULSAILECALO41
szem555VETVETVETVERRAIHAMSAIOCOGASLECERIHUL39
bacsi07124VETHAMHAMVETRAIBOTVERLECGROMAGALOPER37
kincskereso3VETHAMVERRICHAMVETBOTRAIHULSAIPERERI37
axis3VERVERVERRICVETHAMRAIBOTPERALOMAGHUL37
Scuderia_Ben5VERVERVERHAMRICVETBOTRAIHULPERSAIOCO37
danityu2RICVERRICHAMVETBOTRAIHULSAILECOCO37
SIMON TIBI6HAMHAMHAMVETRAIBOTVERMAGHULRICLECSAI33
bekkelek4VERHAMVERRICHAMVETRAIBOTSAIHULLECOCO29
costa4VERVERVERRICHAMVETRAIBOTHULSAIPEROCO29
jofej4VERVERRICHAMVETRAIBOTHULSTRPEROCO29
zola132VERVERHAMVETRICRAIBOTHULGROPERMAG25
KozarA13BOTHAMHAMVETBOTRICRAIALOVERMAGOCOSAI23
remy6RICRICHAMRICRAIBOTVERVETHULALOOCOPER20
Cifuentes4VETVETHAMBOTRAIVETHULALORICVEROCOLEC19
BrunnZoltan5HAMHAMHAMVETVERBOTRAIRICSAILECGROALO18
dzsakesz395HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULMAGPERALO18
Fodi4VERVERBOTHAMVERRAISAIGASHULVANALORIC16
ferike524RICVETRICVERVETHAMRAIBOTHULSAIOCOPER16
ldoma4VERVERRICVERVETHAMRAIBOTHULSAILECOCO16
petibaba3HAMHAMHAMBOTRAIVETRICOCOVERPERLECHUL15
Bacsi873HAMHAMVETHAMRAIBOTVEROCOALOPERRICSAI15
FMZS3VERVERVETVERHAMRAIBOTRICSAIOCOHULHAR12
coulti2VETRICVERHAMVETBOTRAISAIHULOCOPER12
nagyjozsef3VETVERVETVERHAMBOTRAIHULSAILECOCOALO12
TICSIZ5HAMHAMVETVERRICHAMRAIBOTHULSAIOCOPER12
bro3VERRICVERHAMVETBOTRAIHULSAILECERI12
szpcity4RAIHAMHAMRAIBOTVETVERRICPERSAIALOOCO4
jani4HAMHAMBOTVETRAIVERALORICOCOHULGRO4
KozarP284HAMHAMHAMVERVETBOTRICRAIHULSAIOCOPER4
lukacsgy4HAMHAMHAMBOTVERVETRAIRICHULMAGOCOALO4
luluzeg764VETRAIVETRAIHAMHULMAGSAIOCORICHARSTR4
zoltan8824HAMHAMRICALOVETGROSIRGASHULSTRVER4
fc bayern4HARVETVETVERHAMRICRAIBOTHULOCOGASALO4
Milan804VERVERRICVERHAMBOTVETRAISAIOCOLECALO4
ahuarto@gmail.com5VETVETBOTHAMVETRAIMAGERIPERSAISTRVAN0
somsai5HAMHAMHAMBOTVETVERRICALOHULRAISAIVAN0
gabor-kispestrol5VETBOTHAMBOTVETVERRAIRICHULGROPERSAI0
usa593HAMHAMRICVERHAMVETRAIBOTHULOCOLECERI0
szaboz773HAMHAMVERVETRICRAIBOTHULOCOPERLEC0
zefi3HAMHAMHAMBOTVERRAIRICVETGROHULPERALO0

Forma1 - 2018 - Amerikai Nagydíj - Austin

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
KozarP284HAMHAMHAMRICVERVETRAIBOTALOOCOSAIPER50
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIVETRICVERMAGGROHULPER38
isti11166HAMHAMVETHAMBOTRAIRICVERALOOCOMAGHUL34
bekkelek3HAMHAMHAMRAIBOTVETRICVEROCOLECGROPER34
Scuderia_Ben3HAMHAMHAMVETRAIBOTRICGROVEROCOSAIPER34
takosi4VETVETRICHAMRAIBOTVERPERMAGSAILEC31
usa593VETHAMHAMBOTRAIVETRICVERHULSAIOCOPER29
remy4HAMHAMHAMVETRICVERBOTRAIALOSAIOCOHUL26
jani4HAMHAMBOTHAMVETVERRICRAIHULGROALOPER26
petibaba4HAMHAMHAMBOTVETVERRAIRICLECOCOPERALO26
szem554HAMHAMVETHAMRAIBOTVEROCOSAIPERSTRVAN26
ferike524HAMHAMHAMBOTVETRAIRICVEROCOHULGROPER26
ufodani4HAMHAMHAMVETRAIBOTVERRICOCOLECGROPER26
bro4HAMHAMHAMVETRAIBOTRICHULOCOGROLECSAI26
bacsi07123HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICLECMAGALOPER22
coulti2HAMHAMHAMVETRAIBOTRICVERGROSAIOCOPER22
FMZS2HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVEROCOMAGGROPER22
Fairko594VETHAMVETHAMRAIBOTRICVERPEROCOSAILEC21
nagyjozsef4VERHAMHAMVETRAIBOTRICVEROCOLECGROPER21
leicester454VETHAMHAMVETBOTRICVERGASGROHULOCOPER21
ldoma3VETHAMVETRAIHAMBOTRICVEROCOHULGROLEC20
fc bayern4HARVETVETRAIHAMRICPEROCOBOTVERSAIMAG19
Huro8VETHAMVETHAMRAIVERBOTRICGROALOHULERI17
axis6VERHAMHAMVETRAIBOTRICVERHULOCOGROALO17
TICSIZ3VERHAMHAMBOTVETRAIRICVEROCOHULGROPER17
zoltan8824HAMHAMHAMRICSAIMAGVETVANHULGASPERSIR14
gabor-kispestrol5RAIHAMVETRAIBOTVERRICOCOHULGROPER12
szpcity3HAMHAMHAMBOTVETVERRAIALOHULLECGROOCO10
BrunnZoltan3HAMHAMHAMRICVETRAIVERALOOCOHULGROSAI10
jofej3HAMHAMHAMVETRAIBOTRICERIOCOLECGROHUL10
somsai5HAMHAMHAMRAIVETBOTALORICHULVERGROSAI10
lukacsgy5HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVERGASALOOCOHUL10
Bacsi874VETHAMHAMVETBOTVERRAILECPERRICGROOCO9
KozarA14RICHAMHAMVETBOTRAIRICALOHULVEROCOSAI9
ahuarto@gmail.com6HAMBOTVETHAMBOTRAIVERSAIPERERIALOGAS5
Cifuentes5VETHAMHAMBOTVETRICVERRAISTRLECHARALO5
kincskereso3HAMHAMVETRAIBOTRICVERGROHULPERLEC5
szaboz773VETHAMHAMVETBOTRAIRICVEROCOHULLECGRO5
gyuri3VERHAMHAMBOTVETRAIRICVERLECHULOCOGRO5
danityu2VERHAMHAMVETRAIBOTRICVEROCOLECHULGRO5
Milan804VETVETHAMBOTVETRICRAIGROHULVEROCOMAG4
costa5BOTBOTHAMBOTVETRICRAIVERGROLECPERGAS0
zola133VETVETBOTRAIVEROCORICGROPERALOSTR0

Forma1 - 2018 - Japán Nagydíj - Szuzuka

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
FMZS3VETHAMHAMBOTVERVETRAIRICPEROCOGROMAG96
bekkelek5HAMHAMHAMBOTVERRAIVETGROPERLECOCOMAG87
TICSIZ5VETHAMHAMBOTVERVETRAIRICOCOPERGROGAS80
szaboz773HAMHAMHAMBOTVERVETRAIOCOGROHARGASPER79
danityu3HAMHAMHAMBOTVERVETRAIGROGASPERLECOCO79
Milan805VETHAMHAMBOTVETVERMAGRAIGASRICOCOSAI77
pifti843HAMHAMHAMBOTVETVERRAIRICMAGHULOCOLEC76
jofej4HAMHAMHAMBOTVERVETRAIGROOCOPERHARGAS75
ufodani4HAMHAMHAMBOTVERVETRAIRICLECOCOGROPER75
ldoma4VERHAMHAMBOTVERVETRAIRICGROGASLECOCO75
zefi3HAMHAMHAMBOTVERRAIVETRICMAGHULALOERI67
coulti3VERHAMHAMBOTVERRAIVETRICMAGOCOGROPER67
KozarA15RICVETHAMRICVETBOTRAIHULALOVEROCOSAI61
gyuri4HAMHAMHAMBOTVETVERRAIGRORICLECPERMAG60
kincskereso4HAMHAMHAMVETVERRAIRICBOTMAGPEROCOGRO57
Cifuentes4RICHAMHAMRICVERVETRAILECERIBOTALOOCO57
szpcity2RAIVETHAMVETVERLECRICALOMAGPERBOTSAI52
SIMON TIBI5HAMHAMVETBOTRICRAIGROVEROCOSAILEC49
Scuderia_Ben5VERVETHAMVERBOTVETRAIRICLECGASGROSAI49
csabesz951HAMHAMHAMBOTRICVETVERALOOCOMAGSAIHAR48
KozarP284HAMHAMHAMBOTVETVERRICALORAIOCOSAIPER48
usa592HAMHAMHAMBOTVETRAIVEROCOGASHARPERRIC48
leicester454HAMHAMHAMBOTVETVERRICRAIOCOPERLECGRO48
ferike524HAMVETHAMBOTVETRAIVERRICGROOCOPERLEC43
nagyjozsef4RICBOTHAMBOTVETRAIVERRICGROOCOPERLEC43
szem555HAMHAMHAMVERRICBOTRAIOCOGROERIPERHUL42
axis5HAMHAMHAMVERBOTVETRAIGROOCOHARHULMAG42
Bacsi874BOTHAMVETHAMRAIBOTLECVERPERALOOCOSAI41
Fairko594HAMHAMVERBOTVETRAIRICOCOGASLECPER37
bro3HAMHAMBOTHAMVERVETRAIGROGASHARPEROCO36
bacsi07123HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICALOMAGLECPER34
petibaba4HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERHULOCOPERALO30
zoltan8824HAMHAMHAMRICVETALOSIRGROSTROCOHARPER30
isti11165HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULPERMAGALO30
remy5VERVETVETHAMRICVERRAIBOTALOOCOLECSAI24
gabor-kispestrol6RAIVETVETBOTRAIHAMVERRICGROPERHARALO18
ahuarto@gmail.com6HAMVETBOTHAMGROVETRAISAIHULERISTRVAN12
BrunnZoltan3VERHAMVERHAMVETBOTRICOCORAILECHULALO9
costa3BOTHAMBOTHAMVETRAIPEROCOERIMAGLECGAS9
fc bayern5VETVETVETVERHAMRAIBOTPEROCOGASLECSTR5
lukacsgy3HAMBOTHAMVETRAIRICVEROCOHULMAGALO4
jani4HAMBOTBOTHAMVETRAIALOMAGHULVERGROOCO0

Forma1 - 2018 - Orosz Nagydíj - Szocsi

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
bekkelek4VERHAMHAMBOTVETRAIVERRICLECMAGOCOPER142
nagyjozsef5VERHAMHAMBOTVETRAIVERMAGLECGROOCOPER118
ufodani4HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICMAGOCOLECPER106
pifti843RICHAMBOTVETRAIVERRICOCOMAGPERLEC106
ferike524HAMVETHAMBOTVETRAIVERRICMAGOCOGROSAI94
leicester455VERVETHAMBOTVETRAIVERRICOCOLECPERMAG94
Milan805HAMHAMHAMBOTVETRAIOCOVERSAIMAGRICPER94
szaboz773VERHAMBOTVETRAIVERRICPERSAIGROALO94
gyuri2HAMHAMHAMBOTVETRAIMAGPERLECOCOVERRIC86
danityu2RICHAMHAMBOTVETRAIOCORICPERLECGROSAI86
Stefanson4HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICPERMAGOCOSAI85
FMZS3VERHAMHAMVETBOTRAIVERRICPERMAGOCOALO85
coulti3HAMHAMHAMBOTVETRAIOCOVERRICMAGHULGAS82
Fairko594HAMVETHAMBOTVETRAIVEROCOPERGRORICLEC82
axis4HAMHAMHAMBOTVETRAIOCORICMAGHULPERALO82
bro4BOTHAMHAMBOTVETRAIMAGLECOCOPERGROERI75
isti11162HAMHAMHAMBOTVETRAIRICVERGROSTRALOHUL74
lukacsgy5HAMHAMHAMBOTVETVERRICRAIOCOMAGGASALO70
costa2RAIHAMHAMBOTVETVERRAIOCOGRORICPERLEC62
TICSIZ4HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICPEROCOHULGRO61
Bacsi873RAIHAMHAMVETBOTRAIVERALOLECPERRICOCO61
somsai5HAMHAMBOTVETRICRAIHULVERGROALOVAN58
Scuderia_Ben3BOTHAMHAMVETBOTRAIVERLECRICOCOSAIERI54
remy5VETVETHAMRICLECRAIVERALOOCOBOTSTRGRO49
takosi3VETHAMHAMVETVERBOTRAIRICHARSAIOCOALO49
zola133HAMVETHAMVETBOTRAIVEROCOHULRICSAIALO49
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIVERRICVETMAGOCOPERSAI43
szpcity5HAMHAMHAMBOTRAIOCOPERLECHARVERALOMAG43
jofej2RICHAMVETBOTRAIOCOVERPERRICLECALO41
davidmodi4HAMHAMHAMVETSAIRICVERBOTOCOALOERILEC37
BrunnZoltan3HAMHAMHAMVETRAIVERALORICOCOLECMAGGRO37
petibaba3HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVEROCOALOLECPER37
KozarA13VETVETHAMVETBOTRAIHULMAGALOOCORICSTR37
KozarP285HAMHAMHAMVETVERRICBOTRAIALOPEROCOSAI37
usa593VETHAMHAMVETBOTRAIOCOLECMAGPERGROALO37
bacsi07124VETHAMVETHAMRAIBOTVERRICALOOCOLECPER36
ldoma5VERHAMBOTVETHAMRAIVERRICMAGOCOPERLEC36
SIMON TIBI6VETVETVETBOTRAIHAMRICERISAIVERSTRPER30
Fodi2HAMHAMHAMVETRAIALOSAIBOTVERRICERISIR29
jani4HAMHAMHAMVETRICBOTALORAIVEROCOHULGRO25
zoltan8824HAMHAMHAMVETALOSAIGROHULGASRAIMAGSIR25
csabesz953OCORICHAMVETRICSIRALOMAGSAISTRVERGAS25
kincskereso3HAMHAMHAMVERBOTVETRICRAIPEROCOMAGGAS25
Cifuentes4HAMHAMVETRICBOTVERRAILECHULALOGROPER12
gabor-kispestrol6VETRAIVETRAIBOTRICVERPERGASSAIALOOCO12
szem554VETVETRAIBOTHAMOCOMAGLECPERGROERI12
ahuarto@gmail.com0VETVETVETHAMRAIBOTRICMAGSIRHULSAIALO0
fc bayern4VETVETRAIHAMOCOBOTPERSAIGROLECHUL0

Forma1 - 2018 - Szingapúri Nagydíj - Szingapúr

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
kincskereso4RAIVETHAMVERVETBOTRAIRICMAGPEROCOALO94
zola134HAMHAMVERVETRICRAIBOTGROOCOPERHUL82
ldoma5RAIHAMHAMVETVERBOTRAIRICPERGROOCOHUL78
coulti3HAMHAMHAMVERVETRAIRICOCOPERSAIHULGRO75
bekkelek4HAMVETHAMVETVERBOTRAIRICGROOCOSAIHUL73
nagyz634HAMHAMVETVERBOTRAIRICOCOSAIALOMAG73
TICSIZ4VERVETHAMVETVERBOTRAIRICPEROCOGROHUL73
bro6HAMVETHAMVERVETRAIBOTRICPEROCOGROALO70
Stefanson4HAMHAMHAMVETRAIBOTVERRICHULSAIOCOALO66
bacsi07125HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICALOLECPEROCO54
somsai5HAMHAMHAMVETRICBOTRAIALOHULVERVANMAG54
danityu3VETVETHAMVETVERRAIBOTRICPERGROOCOHUL49
leicester455VETHAMHAMBOTVETVERRICRAIGROERIOCOPER45
zoltan8824HAMHAMHAMVETRICSAIHARLECGROPERVANHUL42
dzsakesz395HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULMAGPERALO42
KozarP285HAMHAMHAMVETRICVERBOTRAIALOPERSAIERI42
FMZS3RAIHAMHAMVETRAIVERBOTRICPERMAGGROLEC42
pifti843VETHAMHAMVETRAIVERBOTRICOCOPERHULMAG42
isti11166RICHAMHAMVETRAIBOTRICVERPERGROALOLEC42
Scuderia_Ben5VETVETVERHAMVETRICRAIBOTGASSAIHULPER39
Bacsi874VETVETHAMVETRAIBOTRICALOOCOMAGVANPER37
szaboz773VETVETHAMVETVERRAIBOTOCOGROPERALOHUL37
SIMON TIBI4HAMVETHAMVETRAIRICBOTMAGVERSAIPERERI37
jofej2HAMVETHAMVETBOTRAIVERRICOCOPERGROALO37
Milan805VETVETHAMVETRICBOTPERRAIHULOCOGROLEC37
jani4HAMHAMHAMVETRICRAIALOVERPERMAGOCOGRO30
Cifuentes4HAMHAMHAMVETRAIRICBOTHULOCOSTRERILEC30
zefi3HAMHAMHAMBOTRAIVERVETMAGRICGASGROPER30
lukacsgy5HAMHAMHAMRAIBOTVETRICVEROCOHULPERMAG30
mikroba3VETHAMHAMVETBOTRAIRICHULVERLECERIPER30
BrunnZoltan4RICVERRICHAMVETRAIVERALOOCOBOTLECSAI27
Fairko596HAMVETVERHAMVETRAIRICGROOCOPERALOHUL27
Mita104RAIHAMVETVERRICBOTRAIHULMAGGROPER25
ufodani6VERVETHAMVETVERRAIRICBOTPERGROOCOALO25
remy3HAMVETVETHAMRICRAIOCOVERBOTSAIALOHUL24
nagyjozsef5RAIVETVETHAMRAIVERBOTRICGROPEROCOHUL24
KozarA13ALORICRICHAMVETRAIMAGSAIERIVERHULOCO15
petibaba3VETVETVETHAMBOTRICRAIOCOPERHULVERALO12
gabor-kispestrol5RAIVETVETBOTRAIHAMVERRICSAIALOOCOPER12
takosi4VETVETVETRAIHAMVERBOTRICLECMAGHARSAI12
gyuri6VETVETVETHAMRAIBOTVEROCORICMAGGASPER12
costa5HAMVERVETHAMRICRAIGROOCOHULSAILEC12
ferike524VETVETHAMRAIBOTRICGROPEROCOHULALO12
axis4VETVETVETHAMRAIVERBOTRICGROPEROCOALO12
szpcity6HAMVETBOTVETHAMVERALOOCORICHULPERLEC0
szem556RAIRAIVETRAIBOTHAMRICSAIGROSTRHULVAN0
lacika19694VETVETVETRAIRICHAMOCOSAIBOTALOERIVAN0
ahuarto@gmail.com4VETVETVETHAMBOTRAIRICHULVERSIRMAGGAS0
fc bayern4VETVETHAMRAIVERRICBOTOCOGROSAIALO0
usa594VETRAIVETHAMRAIRICVERBOTOCOSTRALOPER0

Forma1 - 2018 - Olasz Nagydíj - Monza

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
szem554VETVETVETRAIBOTHAMRICOCOPERMAGSTRVER73
Cifuentes4VETHAMHAMVETRICBOTVERRAIOCOHULSTRALO53
KozarP284HAMHAMHAMVETBOTVERRAIALORICPEROCOSAI49
jani4HAMHAMHAMVETRICRAIVERALOMAGHULPERBOT46
bekkelek4VETVETVETRAIHAMBOTVERRICOCOSAIGROMAG46
somsai5HAMHAMVETBOTRICALORAIHULVERSAIGRO45
SIMON TIBI6VETVETVETRAIHAMRICBOTHULVERSAISTRLEC42
TICSIZ5RICVETVETRAIHAMBOTVEROCOGRORICSAIPER42
jofej3RAIVETRAIHAMBOTVEROCOGRORICPERALO42
takosi5VETVETRAIHAMBOTVERRICPEROCOHARSAI42
remy4HAMVETVETRAIHAMRICALOOCOGROBOTSAIHUL39
axis4HAMHAMVETRAIHAMBOTVERSAIGROOCORICALO39
atti735VETVETVETHAMRAIBOTVERRICPERSAIALOGRO36
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIVERRICVETMAGPERALOHUL34
ferike524VETVETRAIHAMBOTVERGROOCORICSAIGAS34
zoltan8824HAMHAMVETRICLECSAIHARRAIHULVANPER34
ufodani4RAIVETVETRAIHAMBOTVERRICGROOCOSAIPER34
gabor-kispestrol5VETVETVETRAIBOTVERRICGASHULPERALOHAR33
schmidbauer2VETVETVETRAIHAMBOTVERRICMAGGROHULALO30
isti11163VETVETVETRAIHAMBOTVERRICALOGROERIHUL30
nagyjozsef3RICVETVETRAIHAMBOTVERGROSAIOCORICMAG30
Scuderia_Ben3RAIVETVETRAIHAMBOTVERRICLECGASHULGRO30
ldoma5BOTVETVETRAIHAMBOTVERGROSAIOCOMAGPER30
gyuri3VETVETVETRAIHAMBOTVERRICMAGGROSAIOCO30
danityu2RICVETVETRAIHAMBOTVERGROOCORICMAGLEC30
gutika5HAMVETHAMRAIBOTVERRICGROSAIHARMAG29
costa3HAMRAIVETRAIHAMVERBOTRICOCOLECPERMAG28
Stefanson4VETVETVETHAMRAIBOTVERRICPEROCOALOHUL28
pifti844BOTVETVETHAMRAIBOTVERMAGPEROCORICHUL28
coulti4VETVETRAIVETHAMBOTVEROCORICGROMAGALO28
lukacsgy6RICHAMHAMVETRICBOTRAIVERMAGALOHULGAS25
csabesz953OCOHAMHAMVETPERRAIMAGHULGASVERHARRIC25
KozarA13RAIHAMHAMVETALOBOTRAIRICVERHULOCOSAI25
bro3RAIVETRAIHAMVETBOTVERGROOCOSAIGASMAG24
lacika19694VETVETVETRAIHAMRICSAIHULBOTALOOCOSTR22
kincskereso4RAIVETVETRAIHAMVERBOTGROSAIOCOMAGGAS22
Fairko594RAIVETHAMRAIVERBOTOCOGROLECSAIGAS16
szaboz774VETVETHAMRAIBOTVERRICOCOGROPERALO16
BrunnZoltan3RICHAMVETHAMBOTRICRAIVERHULALOLECOCO15
ahuarto@gmail.com5VETVETVETHAMBOTRAIRICPERSAIVERGROMAG15
mikroba4HAMRAIVETHAMRAIPERBOTRICVERALOHULMAG14
FMZS3VETVETVETHAMRAIERIBOTRICPERHULOCOALO12
zola133VETVETHAMRAIBOTVERSTRGROHULSAIPER12
fc bayern3RICVETVETHAMRAIVERBOTRICOCOSAIALOGRO12
petibaba4VETHAMVETHAMRICRAIBOTVEROCOMAGPERALO4
nagyz634VETVETVETHAMVERRAIBOTRICSAISTROCOVAN4
Fodi4VETVETVETVERHAMRAIBOTRICSAIPERMAGALO4
usa593VETVETVETHAMRAIBOTRICSAIERIVERHULALO0
Milan805RAIVETRAIHAMVETVERSAIBOTOCORICGASSTR0
leicester455VETVETVETHAMRAIBOTPERGROVEROCOSAIGAS0

Forma1 - 2018 - Belga Nagydíj - Spa-Francorchamps

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
lukacsgy5VERHAMVETHAMVERBOTRAIRICHULALOOCOPER79
SIMON TIBI5VETVETVETHAMRAIBOTRICVERMAGSAIHARERI71
Scuderia_Ben4VETHAMVETHAMBOTVERRICOCOALOGASPERHUL60
pifti844VETVETVETHAMRAIBOTVERRICMAGHULSAILEC55
costa3VETVETVETHAMRICRAIVERBOTHULMAGALOSAI55
coulti4VETVETVETHAMRAIOCOPERVERRICBOTGROLEC55
FMZS3RAIVETVETHAMRAIVERBOTRICOCOMAGGROPER55
schmidbauer3VETVETVETHAMRAIVERRICOCOBOTPERHULSAI55
fc bayern3RICVETVETHAMRAIRICVERBOTGROOCOPERMAG55
Milan804RAIVETHAMPERRAIOCOBOTVERMAGRICLEC55
szaboz773VETVETHAMRAIOCOVERPERBOTMAGGROGAS55
gyuri5VETRAIVETRAIHAMBOTVERRICPERMAGOCOGRO53
TICSIZ5BOTVETVETHAMRAIVERBOTRICPERGROOCOMAG52
ldoma5HAMHAMVETHAMRAIOCOVERRICBOTGROPERMAG52
takosi4VETVETVETRAIHAMBOTVERRICSAIMAGHARLEC49
ferike524VETVETVETHAMBOTRAIVERRICMAGHULSAIALO43
remy4RICVETVETHAMBOTRAIRICALOOCOSAIGROHUL43
mikroba4HAMVETVETHAMRAIRICBOTALOVERPERHULGRO43
ufodani6RAIVETVETHAMRAIVERRICBOTOCOPERGROMAG43
usa593VETHAMVETRAIHAMBOTRICVERHULALOOCOSAI42
gabor-kispestrol5RAIVETVETRAIBOTHAMRICVERGROALOHARGAS41
szem554VETVETVETBOTRAIHAMRICHULGROOCOSAIVAN37
ahuarto@gmail.com4VETVETVETBOTHAMPERRAIERIGROSAIHULMAG37
axis4BOTHAMHAMVETRAIVERPERBOTGRORICSAIHUL34
jani4HAMHAMHAMRICBOTVETALORAIVERPERGASERI29
karel785VETVETVETBOTRAIHAMGROHULSTRGASOCOSAI29
lacika19693VETVETVETRAIRICHAMSAIBOTVEROCOHULHAR25
Fairko594RAIVETVETRAIHAMVEROCORICPERBOTLECHUL25
nagyz634HAMHAMHAMVETVERRAIBOTRICOCOLECHULPER20
Cifuentes4RICHAMHAMVERRICVETRAIOCOHULSAIBOTMAG17
csabesz954OCOHAMHAMBOTSIRRAIVETMAGGROALOOCOHAR17
nagyjozsef4BOTVETHAMVETRAIVERRICBOTGROOCOPERMAG17
Stefanson4HAMHAMHAMVETRAIBOTVERRICPEROCOGROMAG17
jofej4BOTHAMVETRAIBOTVERRICOCOPERMAGGRO17
KozarP285HAMVERHAMVERRICBOTVETRAIPERSAIMAGOCO16
gutika5HAMHAMVETRAIVERRICOCOPERBOTGROMAG16
somsai5HAMHAMRICVETBOTALORAIVERHULSAIVAN16
KozarA13VERVETHAMVETRICVERALOPERHULMAGOCOSAI12
kincskereso4VETVETHAMVETRAIBOTOCOVERPERRICGROMAG12
bekkelek3VETVETHAMVETRAIBOTVERRICOCOPERGROMAG12
BrunnZoltan5HAMHAMHAMBOTVETOCORICVERSAIGROHULPER9
zefi3HAMHAMHAMBOTRAIVERRICVETMAGHULALOPER5
leicester454VETHAMHAMVETRAIVEROCOBOTHULGASPERMAG5
danityu4BOTVETHAMVETRAIVEROCORICBOTPERMAGGAS5
bro5VETHAMVETOCOPERRAIVERRICGROMAGGAS4
isti11164VERVERVERVETRAIRICHAMALOBOTPERERIGRO0
zola133HAMVETHAMVETRAIHULRICBOTVERSAIPEROCO0

Forma1 - 2018 - Magyar Nagydíj - Mogyoród

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Milan804RAIVETHAMVETRAIVERBOTSAIALOMAGGASHUL70
kincskereso4RAIVETHAMBOTRAIVERMAGRICALOHULSAIGRO64
BrunnZoltan3RICHAMHAMRICVETRAIBOTALOOCOVERSAIERI63
danityu2RICHAMVETRAIBOTVERSAIRICGASMAGALO63
Stefanson4HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULMAGSAIALO60
FMZS3VERVETHAMVETBOTRAIVERRICMAGHULGROSAI59
szaboz774VETVETHAMVETRAIBOTVERMAGHARRICGROALO58
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIVERRICVETMAGGROOCOSAI57
supra4HAMHAMVETBOTRAIRICVERSAIALOHULOCO55
csabesz954RICHAMVERSAIVETGASRAIHARALOMAGGRO54
jani5HAMHAMHAMVETRICALORAIPERBOTVEROCOMAG48
mikroba4VETHAMHAMVETRICBOTRAIVERERILECPERHUL48
petibaba4HAMHAMHAMVETRICBOTRAIVERPERHULALOMAG48
zoltan8824HAMHAMHAMVETRICLECGROPERVANHULSTROCO48
KozarP284RAIHAMHAMVETVERBOTRICSAIOCOPERRAIHAR48
dzsakesz396HAMHAMHAMVETBOTRAIVERMAGRICSAIHULALO48
costa4RICRICVERVETRICHAMBOTRAISAIHULHARGRO47
Scuderia_Ben2VETVETHAMVETBOTRAIVERRICGROSAIALOGAS43
Cifuentes5VERVERRICVETHAMVERBOTHULALOOCOSAIERI42
bekkelek3VERVETHAMBOTVETRAIVERRICSAIGASMAGGRO41
keller19713VETVETVETRAIHAMRICBOTVERALOHULSAIMAG40
axis3HAMVETVETBOTHAMRAISAIVERMAGALOHULGRO40
ufodani4RAIVETVETHAMRAIBOTVERRICMAGGROSAIGAS39
Kenciesz2HAMHAMBOTVETRAIVERRICALOLECHULGRO37
usa593VETVETVETHAMRAIBOTRICVERHULALOGROSAI31
zola133HAMVETVETBOTRAIRICVEROCOGROPERALOHUL31
pikkasz4HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICSAIPERALOGAS30
darnoraa5RAIHAMHAMBOTVETRAIRICGROHULLECMAGERI30
gutika5VETHAMHAMBOTVETRAIVERSAIGASMAGRICHAR30
davidmodi3HAMHAMRICVERERIVETBOTALOOCOHULSAI29
SIMON TIBI4VETVETVETRICRAIHAMVERBOTMAGGROALOPER27
fc bayern4VETVETHAMRAIBOTVERRICMAGSAIALOGAS27
KozarA13RICHAMVETHAMBOTRICHULVERRAISAIOCOHAR26
leicester456HAMVETHAMBOTVETRAIRICSAIOCOHULGROMAG25
ldoma4HAMVETHAMBOTVETRAIVERRICSAIHULMAGGAS25
remy4VETVETVETHAMRICRAIBOTVERALOHULSAISTR24
nagyjozsef5RICVETVETHAMRAIBOTVERRICSAIGROMAGALO20
jofej3VETVETVETHAMRAIBOTVERSAIRICGROMAGALO19
Mita103RAIVETVETVERHAMRAIRICBOTMAGSAILECHUL16
coulti3VETVETVETHAMBOTRAIVERRICSAIALOHULGAS16
tzuiko3VETVETRAIHAMVERBOTRICHARPERALOMAG16
Fairko594VETVETVETHAMRAIBOTSAIRICGROMAGALOHUL15
TATA5VETVETVETRICHAMRAIBOTVERSAIPERGROALO12
isti11165VETVETVETRAIVERHAMRICALOHULSTRSAIBOT12
ahuarto@gmail.com5VETBOTVETHAMBOTRICRAIVERHULSAIPERALO12
TICSIZ4RICVERVETRAIHAMBOTVERRICSAIGROMAGALO5
balzs023VETVETVETBOTHAMRAIRICVERHULGROLECMAG4
schmidbauer2VETVETVETHAMBOTRAIVERRICHULSAIMAGLEC0
coultine4VERVERVERRICHAMVETRAIBOTALOOCOVANLEC0
nemmmondomel4RAIVERVETVERRICHAMRAIBOTGROHULOCOGAS0
szem554VETVETVETRAIVERBOTHAMSAIPEROCOGASALO0
lukacsgy4VERVETVETRICVERRAIHAMBOTALOHULOCOMAG0
takosi4VETVETVETHAMBOTRAIVERRICSAIMAGLECPER0
gabor-kispestrol5VETVETVETRAIRICVERHAMBOTHULMAGPERALO0
somsai5VETVETVETRICHAMBOTRAIALOHULGROMAGSAI0
Fodi4HULBOTVERHAMVETBOTRICERISAIGROSIRMAG0
ferike524VETVETVETRAIHAMBOTVERRICSAIMAGGROHUL0
gyuri5VETVETVETRAIHAMBOTVERRICSAIGROHULMAG0
bro5VETVETVETHAMBOTRAIVERSAIGASHARGROMAG0

Forma1 - 2018 - Német Nagydíj - Hockenheim

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
zefi5HAMHAMHAMBOTRICRAIVERVETHULOCOALOSAI60
jofej3VETVETVETBOTRAIVERHAMMAGGRORICALOLEC50
coulti5VETVETVETBOTRAIVERHAMRICMAGGROLECALO50
TICSIZ3HAMHAMVETBOTRAIVERHAMRICGROMAGHULPER50
gutika5HAMHAMVETBOTRAIVERHAMMAGGROLECRICHUL50
bekkelek4VERHAMVETBOTRAIVERHAMRICGROMAGHULSAI49
takosi4VETVETBOTRAIVERRICHAMMAGGROSAILEC49
Mita104RAIVETBOTRAIHAMVERGRORICMAGPERHUL49
ldoma5VETHAMVETBOTRAIVERHAMRICMAGGROHULLEC45
schmidbauer3VETVETVETBOTRAIHAMVERMAGRICGROHULLEC38
Scuderia_Ben4RAIHAMVETBOTRAIHAMVERRICGROMAGLECALO37
pikkasz4HAMHAMHAMRAIBOTVETRICVERLECSIRALOERI34
zoltan8824HAMHAMHAMVETRICSIRPERHULSTRMAGRAIVER34
davidmodi3HAMHAMHAMVERALORAIVETBOTHULRICLECOCO30
somsai5HAMHAMHAMVETBOTRICRAIALOHULVERSAIMAG30
lukacsgy5RICVETVETRICHAMVERRAIBOTHULOCOGROALO29
KozarP285HAMVETHAMVERBOTRICRAIALOOCOERIPER29
gyuri4HAMVETVETRAIBOTHAMVERGRORICMAGHULPER26
usa594HAMHAMVETHAMRAIBOTRICVERHULALOLECSAI24
Fairko594HAMHAMVETVERRAIHAMBOTHULRICLECSAIALO24
bro3VETHAMVETRAIBOTVERMAGGROHULSAILECPER24
ahuarto@gmail.com6BOTVETVETBOTHAMRAIRICVERHULALOMAGPER23
pakos3VETVETVETBOTHAMRAIVERMAGRICLECGROGAS23
FMZS3HAMHAMVETBOTVERRAIHAMRICGROMAGALOHUL23
Stefanson4BOTVETBOTHAMRAIVERRICHULALOLECOCO22
axis4VERHAMVETBOTVERRICMAGRAIHAMGROLECPER22
costa4HAMHAMVETRAIHAMRICBOTMAGPERALOGASLEC21
kincskereso4VETVETVETRAIBOTVERMAGHAMGROHULLECALO21
ferike524VETVETVETRAIBOTVERHAMRICMAGHULLECALO21
leicester455BOTHAMVETBOTVERRAIHAMRICHULPERGROMAG18
szaboz772RICVETVETRAIBOTVERMAGHAMGROALOSAIHUL17
danityu2HAMHAMVETRAIBOTVERHAMMAGRICHULLECPER17
csabesz952BOTHAMBOTHAMRAIRICVETALOMAGSAIHARSTR15
gabor-kispestrol5VETVERVETRAIBOTVERHAMRICGROHULLECALO12
dzsakesz396VETHAMVETRAIBOTVERMAGHAMHULRICSAIGRO12
jani4HAMHAMVETHAMRICRAIALOMAGHULGROPEROCO9
balzs024VETVETVETHAMBOTRAIRICVERHULMAGALOLEC9
petibaba4VETVETVETHAMVERRICBOTRAIHULPERALOOCO9
zsolesz4VETVETVETRAIHAMHULRICBOTVERSTRALOPER9
ufodani4HAMHAMVETRAIHAMBOTVERRICMAGGROHULLEC9
nagyjozsef4HAMHAMVETRAIHAMBOTVERMAGHULGROSAILEC9
atfuresz3RAIVETVETHAMBOTRAIALORICVERHULPERSTR5
fc bayern3LECVETVETRAIVERBOTHAMHULRICGROPERSAI5
isti11164VETVETRAIHAMBOTGRORICVERALOHULSTR4
szem554VETVETRAIBOTMAGVERHULSAILECHAMPER4
zola133BOTVETHAMBOTRAIRICVERHULALOGROPER0
nemmmondomel3BOTBOTVETHAMRAIVERRICHULGROMAGGAS0
Milan805VETHAMVETVERHAMRAIBOTHULMAGPERALOSAI0

Forma1 - 2018 - Brit Nagydíj - Silverstone

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
usa593BOTVETHAMRAIBOTRICVERALOLECMAGGRO94
TICSIZ4VERHAMVETHAMRAIBOTVERRICGROMAGLECOCO75
levix973HAMHAMHAMVETRAIBOTRICVEROCOHULSAILEC56
Scuderia_Ben3VETHAMVETHAMBOTRAIVERRICGROMAGHULLEC53
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIVERRICHULVETMAGGROALO44
jofej4HAMVETHAMBOTRAIVERRICGROHULOCOLEC43
ufodani4HAMHAMVETRAIHAMBOTVERRICMAGGROLECOCO42
fc bayern3VETVETRAIHAMRICBOTVERLECOCOMAGGRO42
FMZS3HAMHAMHAMVETVERBOTRAIRICGROOCOMAGPER41
atfuresz3HAMVETHAMVETRAIBOTRICVERALOMAGHULERI39
pifti843VERVETHAMBOTRAIVERRICMAGHULSAIALOPER39
darnoraa5HAMHAMHAMBOTRAIVETRICVERMAGSAIALOLEC36
gabor-kispestrol5BOTHAMHAMBOTVETRAIRICVEROCOSAIGROALO33
nagyjozsef4VERHAMHAMVETRAIBOTVERRICMAGGROLECOCO32
bro2HAMHAMHAMVETRAIBOTVERRICMAGGROLECOCO32
coulti4HAMHAMHAMVETRAIBOTVERRICGROMAGLECALO32
gyuri2HAMHAMHAMVETRAIBOTVERRICMAGGROHULSAI32
szaboz773VETHAMVETRAIBOTVERRICGROOCOALOLEC32
remy3HAMHAMHAMRICVETBOTRAIVEROCOHULPERSAI29
KozarP284HAMHAMHAMVETBOTVERRICALORAISAIHULPER29
csabesz953HAMHAMHAMSTRVETRICBOTGASOCOALORAIVAN29
somsai5HAMHAMVETRICBOTHULRAIVERALOERISAI28
takosi4HAMBOTHAMVETVERRAIRICHULLECPERVANERI24
Mita103BOTHAMBOTVETRAIRICVERMAGLECHULPER24
bekkelek3VETHAMHAMBOTVETRAIRICVERGROMAGOCOHUL22
danityu3VETHAMHAMVETBOTVERRICMAGGROLECOCOHUL22
BrunnZoltan5HAMHAMHAMBOTVERRICVETRAISAIALOOCOGRO21
zsolesz5VETVETRAIVERHAMRICBOTALOGROHULSTRPER21
leicester455HAMHAMHAMBOTRICVETRAIVERHULMAGOCOPER21
ldoma5HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERGROMAGLECOCO21
dzsakesz395HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERMAGHULGROSAI21
Cifuentes4HAMHAMHAMVETRICRAIBOTMAGOCOHULPERVER17
szem553HAMHAMHAMBOTVETRAIRICVERHULOCOPERGRO17
petibaba4HAMHAMHAMVERVETRICRAIHULALOPERLECOCO17
gutika4HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVEROCOSAIHULALO17
Stefanson4HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICMAGALOLECOCO17
axis4HAMHAMHAMRAIVETBOTVERRICGROMAGOCOSTR17
nemmmondomel4BOTHAMVETBOTRAIRICVERMAGOCOLECALO12
zola132HAMHAMBOTVETRICRAIVEROCOGROPERALO12
isti11165VERHAMHAMVETBOTRAIALORICVERPERSTRMAG9
buso3HAMHAMHAMBOTVETRICVERRAIGROOCOHULMAG5
jani4HAMHAMHAMBOTVETRICVERALORAIHULPEROCO5
costa3VERHAMHAMVETRICRAIVERPERALOHULLECSAI5
zoltan8824HAMHAMHAMSAIVETOCOSIRPERVERHULVANSTR5
schmidbauer3VETVETHAMVETBOTRICRAIVERMAGOCOHULALO5
ferike524HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULMAGOCOLEC5
Fairko594HAMHAMHAMVETVERRAIBOTRICGROMAGOCOLEC5
kincskereso4HAMHAMHAMVETVERRAIBOTRICMAGLECALOHUL5
Milan804RAIHAMHAMVETVERRAIMAGBOTRICOCOALOGRO5
SIMON TIBI5HAMVETHAMRICVETRAIBOTVERGROMAGALOSAI4
ahuarto@gmail.com6HAMHAMBOTVETSAIVERRAIMAGSIRPERSTR0
laczafree3VERHAMVETBOTVERRAIRICLECOCOSAIGRO0

Forma1 - 2018 - Osztrák Nagydíj - Spielberg

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Stefanson5HAMHAMHAMBOTVETVERRAIRICPERHULLECOCO43
ahuarto@gmail.com5HAMBOTBOTHAMVETRICVERRAIHULSAIMAGERI36
Kenciesz5HAMHAMHAMBOTVETRICVERRAISAIALOHULVAN31
csabesz952VERBOTBOTHAMRICVETMAGSAIHARALORAIGAS29
zoltan8824HAMHAMHAMRICVETPERRAIALOSTRSIRVANERI27
usa593VETVETVETHAMRAIVERRICOCOGROALOPERHUL24
Scuderia_Ben4BOTBOTBOTRAIHAMVETVERGRORICMAGSAIHUL23
darnoraa5HAMHAMVETRAIRICBOTVERMAGHULSAIOCOLEC22
isti11166VERVETVETRAIVERHAMBOTRICALOGROHULSTR18
szem554HAMBOTBOTVETRAIRICHAMGROPEROCOSTRHUL17
BrunnZoltan5HAMHAMHAMRICBOTRAIVEROCOERILECPERSTR16
gabor-kispestrol5BOTHAMVETHAMBOTRICRAIVERGASALOOCOPER16
jani4HAMHAMHAMRICVETBOTALORAIMAGPERVERHUL15
remy4RICHAMHAMBOTVETRAIRICVERMAGOCOHULSAI15
pifti843HAMHAMHAMBOTVETVERRAIRICHULSAIGROGAS15
bekkelek3HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICGROMAGSAIHUL15
kincskereso3HAMHAMHAMBOTVETVERRAIRICGROMAGHULSAI15
schmidbauer2VETVETHAMBOTVETRAIVERRICGROMAGHULSAI15
takosi4HAMHAMBOTVETRAIVERRICHULSTRSAIGAS15
ferike524HAMVETHAMBOTVETRAIVERRICMAGSAIHULGAS15
ufodani4BOTHAMHAMBOTVETVERRICRAIMAGGROSAIHUL15
ldoma4HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICGROMAGSAIHUL15
laczafree3RICHAMBOTHAMVETRAIVERLECSAIGROPERALO15
bro4HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICGROMAGSAIHUL15
szaboz773HAMHAMBOTVETVERRICRAIGROHULSAIMAG15
jofej2BOTBOTHAMVETVERRICRAIGROSAIHULMAG15
danityu2VETHAMHAMBOTVETRAIVERRICGROMAGSAIHUL15
petibaba3HAMHAMHAMVETVERBOTRICRAIPEROCOHULALO12
Fodi4VERVETBOTHAMVERRICOCOGROERIHULRAI12
herry845HAMHAMHAMVETBOTRAIRICSAIALOHULOCOPER4
karel785HAMHAMHAMVETRICRAIBOTPERGROVERSAIHUL4
Milan805VETVETHAMBOTRAIVERVETGRORICMAGSAIOCO4
gutika5HAMHAMHAMBOTVERRAIVETRICSAIMAGOCOGRO4
zsolesz4HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULSTRSAIVAN0
coulti3HAMHAMHAMVETRAIVERBOTRICSAIHULGROMAG0
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIVERRICVETMAGGROHULALO0
Cifuentes3VETVETVETRICHAMRAIVERBOTOCOSAISTRHUL0
lukacsgy4HAMHAMHAMVETVERRAIRICBOTHULPERALOMAG0
mindo3VERHAMVETBOTHAMVERRAIRICMAGHULGASVAN0
pakos4HAMHAMHAMVETBOTRICVERRAILECSAIOCOMAG0
gyuszko1014BOTVETVETBOTRICRAIALOVERHAMPERGROOCO0
Wraleqooon4RICVETVETHAMRICBOTRAIVERMAGHULALOSAI0
axis3HAMHAMHAMBOTRAIVETVERRICGROMAGSAIALO0
dzsakesz394HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERSAIHULMAGGAS0
nagyjozsef4VETHAMBOTHAMRAIVETVERRICGROMAGSAIHUL0
FMZS3HAMHAMHAMBOTVERVETRAIRICGROMAGOCOALO0
leicester454VETHAMHAMBOTVERVETRAIRICHULPEROCOGRO0
TICSIZ3VETHAMBOTHAMVERRAIVETRICGROMAGHULSAI0
gyuri2HAMHAMBOTHAMRAIVETVERRICGROHULSAIMAG0
Fairko593BOTHAMHAMBOTVERVETRAIRICGROMAGSAIHUL0
fc bayern3VETVETBOTRAIHAMRICVERGROMAGSAIOCO0

Forma1 - 2018 - Francia Nagydíj - Paul Ricard

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Fodi3BOTHAMVETBOTRICVERGROPERSAIHULERI70
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIRICVERMAGVETALOGROPER69
herry844HAMHAMHAMBOTVETRICRAIOCOALOSAIHULVAN66
bekkelek3VERHAMHAMBOTVETRICVERRAISAIMAGHULOCO58
FMZS3HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVERMAGSAIOCOALO58
KozarP285HAMHAMVERBOTRICRAISAIVETOCOALOGAS55
tothlaszlo4RICHAMHAMVETBOTRICVERRAIPERSTRHULGRO54
dzsakesz395HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVERSAIMAGHULGRO54
gyuri4HAMHAMHAMBOTVETRICRAIVERSAIHULOCOLEC54
Milan803BOTHAMHAMVETBOTVERRICRAISAIOCOMAGLEC51
Wraleqooon3HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVERHULALOMAGSAI46
pifti843HAMHAMHAMBOTVETVERRICRAIHULSAIALOOCO46
coulti3VETHAMHAMBOTVETVERRICRAISAIMAGHULGRO46
BrunnZoltan3HAMHAMHAMRICVETBOTRAIVERALOSAIOCOHUL46
danityu3HAMHAMHAMVETBOTVERRICRAISAIMAGOCOLEC46
metaxa424HAMHAMHAMVETRAIVERBOTRICSTRALOOCOGRO45
Kenciesz5RICHAMHAMVETRAIBOTRICVERGROALOPERVAN45
jofej2VETHAMHAMVETBOTVERRAIRICSAIMAGGROLEC42
jani4HAMHAMHAMRICBOTVETRAIMAGPEROCOALOERI42
ferike524HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERSAIOCOHULPER42
remy5VETHAMHAMBOTVETRAIRICOCOVERSAIALOHUL42
ufodani4HAMHAMHAMBOTVETVERRICRAISAIMAGHULOCO42
nagyjozsef4VERHAMHAMBOTVETVERRAIRICGROMAGSAILEC42
szaboz773VETVETHAMBOTVETVERRICRAIMAGSAIOCOHUL41
usa593HAMHAMBOTVETRAIRICVERSAIPERALOLEC41
laczafree3RICVETHAMBOTVETRICVERRAIALOOCOPERERI41
SIMON TIBI4HAMHAMVETBOTRICRAIVERPERGROALOSAI37
Cifuentes4RICVETHAMVETBOTRICRAIOCOHULPERMAGSAI37
pakos4VERHAMVETBOTVERRAIRICMAGSAILECOCO37
somsai5VETVETVETBOTHAMRICRAIALOMAGSAIHULVER36
gabor-kispestrol5BOTHAMHAMBOTVETRAIRICVERGASPERALOOCO35
costa3HAMHAMHAMVETBOTVERRAIOCOGRORICSAIPER34
axis3HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERSAIGROLECPER34
petibaba4HAMHAMHAMVETRICRAIBOTVERHULALOPERSAI30
botaleviesanya6HAMHAMHAMVETBOTRAIRICSTRALOOCOPERHUL30
lukacsgy5HAMHAMHAMVETVERBOTRAIOCOHULALOMAGSAI30
Stefanson4HAMHAMHAMVETRICRAIVERALOGROHULPEROCO30
ldoma4RICHAMHAMBOTVETVERRICRAIMAGPERGROOCO30
ahuarto@gmail.com6BOTHAMRICBOTVETRAISAIVERPERALOMAG30
kincskereso4BOTVETHAMVETBOTVERRICRAISAIHULLECPER30
TICSIZ4HAMHAMHAMBOTVETVERRAIRICSAIOCOPERHUL30
Fairko594HAMHAMHAMBOTVETVERRICRAISAIOCOPERALO30
Scuderia_Ben2BOTBOTHAMBOTVETVERRICRAIMAGGROLECOCO30
leicester455VETHAMHAMRICBOTVERRAIVETLECMAGOCOSAI30
bro5HAMHAMHAMBOTVETVERRICRAISAILECMAGOCO30
takosi3VETHAMVETBOTVERRICRAIHARHULPERGAS29
csabesz954GROGROHAMRICGRORAIVEROCOMAGSTRVANHUL25
zoltan8824HAMHAMVETPERGRORAISIRRICVANALOHUL25
gutika4HAMHAMBOTVETVERRICRAISAILECMAGOCO25
nagyz634HAMHAMVETVERBOTRICHULLECOCOALOMAG25
fc bayern4RICRAIBOTVETHAMRICRAIVEROCOSAILECMAG24
kacorka3BOTVETHAMBOTRICVERRAIALOERIVANSTR21
pacsi19693HAMVETRICRAIALOSAIHAMMAGVERSIRPER19
buso3VETVETBOTHAMVETRICVERRAIHULPEROCOALO16
isti11163RICVETVETHAMVERRAIBOTRICALOPERHULGRO16
nervis3654VETVETVETHAMRAIBOTRICSAIMAGALOGROPER15
zsombi19402VETVETBOTERIVERRICHULALOMAGSAILEC12
szem554BOTBOTBOTVETSAILECVANALOERIPERRICOCO5
zsolesz3HAMVETVETHAMRICRAIBOTVERHULGROALOMAG4
stone2VERVETVETHAMVERALOBOTERIPERHARSIRVAN0

Forma1 - 2018 - Kanadai Nagydíj - Montreal

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
schmidbauer2VETVETBOTHAMVERRAIRICHULSAIOCOPER79
jofej4BOTVETVETBOTVERHAMRAIRICOCOSAIPERALO75
lukacsgy4VERVERVETHAMVERRAIRICBOTHULALOOCOGAS69
darnoraa5RICRAIVETBOTRAIVERHAMALOGASLECOCOPER67
pifti843VERVETBOTVERRAIRICHULSAIOCOALOHAR67
gyuri4VERVETVETRAIVERHAMRICBOTOCOSAIHULVAN62
takosi4VETVETVERBOTRICHAMRAIMAGERIHULPER61
nagyjozsef4VERHAMVETBOTHAMRAIVERRICHULOCOMAGHAR60
bekkelek4VERVERVETBOTHAMVERRAIRICHULOCOPERSAI60
FMZS3VETHAMVETBOTHAMRICRAIVEROCOALOMAGPER59
TICSIZ3VERHAMVETVERBOTHAMRAIRICHULPEROCOSAI58
somsai5VETVETVETRICVERHAMBOTRAIPERGROALOSAI57
ldoma4BOTVETBOTHAMVERRAIRICHULOCOSAIPER55
szaboz773VETVETVETBOTHAMVERRAIRICPEROCOSAIMAG52
ferike524VETHAMVETHAMBOTRICRAIVERHULOCOPERSAI49
BrunnZoltan3VETHAMVETBOTRICRAIVERHULMAGOCOSAIGRO47
remy5VERVETVETHAMBOTRICRAIVEROCOHULALOPER47
kincskereso3RICHAMVETBOTRICHAMVERHULOCOALOSAIPER47
bodry3BOTVETVETHAMBOTVERRAIRICOCOSAIALOGAS46
Scuderia_Ben3VERHAMVETVERHAMBOTRAIRICHULPERALOHAR46
gabor-kispestrol5BOTHAMVETBOTRAIHAMVERRICSAIOCOPERALO43
robert01254VETVETVETHAMRAIRICBOTALOOCOVERHULPER42
zefi4HAMHAMHAMBOTRICVETVERRAIHULALOMAGOCO42
leicester454BOTHAMHAMBOTVETRICRAIVERHULPERSTROCO42
ufodani4VERHAMVETHAMBOTVERRAIRICHULOCOPERSAI42
danityu2VERVERVETHAMBOTVERRAIRICHULOCOSAIMAG42
usa593VETHAMVETRAIRICVERHAMBOTGROPERHULALO41
szem554HAMHAMVETHAMBOTRICPEROCORAIGROMAGERI37
Wipi FC4HAMHAMVETHAMRICVERPERRAIBOTOCOALOHUL37
Stefanson4VETHAMVETHAMBOTVERRAIRICALOHULOCOPER37
bro4VETVERVETHAMBOTVERRAIRICHULOCOPERSAI37
dzsakesz395VETHAMVETHAMBOTRAIRICVERHULMAGALOPER37
Cifuentes4RICRICHAMBOTVERVETRICHULOCOPERRAISAI33
Wraleqooon2VETVETVETHAMRICRAIVERBOTALOHULSAIOCO30
laczafree3RICVETHAMRAIBOTRICVERALOSTRSAIOCO29
Fairko594HAMHAMVETHAMBOTRAIRICOCOSAIMAGPERALO25
fc bayern4RICVETHAMBOTRAIVERRICSAIHULALOPER25
gutika5HAMHAMVETVERHAMBOTRAIRICOCOHULSAIPER25
axis5VERVERVERVETBOTRAIHAMPERRICOCOHULSAI17
buso4HAMHAMHAMVETVERBOTRAIRICALOHULPERGAS15
ahuarto@gmail.com5HAMRICBOTVETSAIGRORAIALOERISTROCOVER12
zola132HAMHAMHAMVETBOTRAIRICMAGHULSTRPERALO12
coulti4HAMHAMVERRICVETRAIHAMBOTSAIHULPERALO12
Milan804VETVERVERVETRAIHAMOCORICHULALOBOTMAG12
nagyz634RICVERVETHAMBOTRICRAIOCOHULALOMAG12
costa3HAMVETHAMVETBOTRAIVERPERRICHULMAGOCO9
lulu304RICVETRICVETBOTHAMRAIVERPEROCOALOSAI5
KozarP285VERHAMHAMVETRICBOTVEROCORAIALOSAIMAG5
czirokoli3HAMHAMALOVETRAIRICSIRERILECHARHUL4
Fodi3HAMVERVETHAMSAIPERRICSTRGROVANRAI4
jani4HAMHAMHAMVETRICALORAIBOTVERMAGPERHUL0
zoltan8824HAMHAMHAMVETSTRPERMAGSAIALOGROHULVER0
petibaba4HAMHAMHAMRICVETBOTRAIPERALOVERSAIHUL0
SIMON TIBI5HAMHAMVETRAIBOTRICVERPERALOMAGHUL0

Forma1 - 2018 - Monacói Nagydíj - Monte Carlo

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
ldoma5RICRICRICVETHAMRAIBOTOCOALOSAIPERHUL99
gabor-kispestrol7RICRICRICVETHAMRAIBOTOCOALOSAIGASPER99
bro5RICRICRICVETHAMRAIBOTOCOALOSAIPERGAS99
danityu2RICRICRICVETHAMRAIBOTOCOALOSAIPERHUL99
Scuderia_Ben5RICVERRICVETHAMRAIBOTOCOALOSAIPERGAS94
szaboz775VERRICRICVETHAMRAIBOTVERALOOCOPERVAN92
nagyjozsef4VERRICRICVETHAMRAIBOTVERALOOCOSAIHUL92
Fairko595VETRICRICVETHAMRAIBOTALOSAIVANOCOHUL87
ufodani6RICRICRICVETHAMRAIBOTALOOCOPERSAIVAN87
gutika5HAMVERRICVETHAMRAIBOTALOOCOSAIGASERI82
bekkelek4RICRICRICVETRAIHAMBOTOCOALOSAIPERHUL72
remy5VETHAMRICVETHAMRAIALOBOTHULOCOGASSTR70
kincskereso5VETHAMRICVETHAMRAIALOSAIPEROCOERIHUL70
FMZS4VERRICRICVETHAMBOTRAIALOOCOSAIPERHUL68
axis3RICRICRICHAMVETRAIBOTALOSAIHULGROSIR66
TICSIZ5VERRICRICVETRAIHAMBOTALOOCOSAIPERHUL65
Stefanson5RICRICRICVETHAMBOTRAIALOOCOSAIPERHUL63
gyuri6RICRICRICVETRAIHAMBOTSAIHULVERPERALO60
zola134HAMRICVETHAMBOTHULRAIALOSTRPERVAN58
coulti4RICRICRICVERHAMVETBOTRAIALOSAIHULMAG57
petibaba3HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERALOHULMAGSAI54
jofej4RICRICRICHAMVETRAIBOTALOVERPERVANOCO54
ferike524VETVETVETRICHAMRAIBOTOCOALOSAIPERHUL51
libuda4RICRICRICVERVETHAMRAIBOTHULVANALOSAI42
fc bayern5VETVETVETRICHAMRAIBOTALOSAIOCOPERHUL39
takosi4VETVETHAMRICRAIBOTALOMAGHARPERSAI36
pifti843RICRICRICVERVETHAMRAIALOHULPERSAIOCO30
costa5RICRICRICHAMVERBOTVETGROALOSTRSAILEC30
Fodi5RICRICRICBOTVETHAMOCOLECALOVANGASVER30
dzsakesz394HAMHAMHAMVETRAIBOTRICVERALOHULMAGPER30
Wipi FC4HAMHAMVETRICRAIVERBOTHULALOGROMAG30
leicester456VETVETRICHAMVETBOTOCORAIVERALOSAIPER25
Cifuentes6VETVETVETBOTRICRAIHAMOCOSTRALOSAIGAS24
jani4HAMHAMHAMVETRICALOMAGRAIBOTOCOPERGRO18
nagyz635HAMHAMHAMVETRICBOTRAIALOMAGLECVANHUL18
Milan804VETRICVETHAMRICRAIALOBOTVEROCOHULVAN17
somsai5VETVETRICHAMBOTALOHULVEROCOGROPER15
SIMON TIBI6VETRAIVETHAMRAIRICBOTVERMAGALOPERHUL12
BrunnZoltan4RICVERHAMRICVETBOTRAIOCOSAIALOGASERI12
csabesz952LECHAMRICVERRAIPERALOMAGLECSTRGAS12
lukacsgy4VERVETVETHAMRICVERRAIBOTHULALOPERMAG5
zefi4HAMHAMHAMBOTRICVERRAIVETALOMAGOCOGRO0
ahuarto@gmail.com7HAMHAMVETPERBOTHULRICGROSIRVANALOSTR0
pacsi19694VETVETVETHAMRAIRICSAIALOVERBOTPERERI0
szem556VETVETVETRAIBOTRICHAMVERSAIGROMAGOCO0
KozarP284SAIHAMRICVETBOTVERPERSAIOCOALOHUL0

Forma1 - 2018 - Spanyol Nagydíj - Barcelona

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
leicester454VETHAMBOTVETVERRICRAISAIHULPERALO79
TATA5VETVETHAMVETRAIVERRICHULSAIALOGROPER61
nagyjozsef3VETHAMHAMBOTVETRAIRICVERALOMAGSAIHUL60
Scuderia_Ben3RAIHAMHAMBOTVETVERRICALOPERHULGROGAS60
bekkelek3HAMHAMHAMBOTVETRAIRICVERGROMAGALOSAI60
Fairko595HAMHAMHAMBOTVETRAIRICVERALOOCOGROMAG60
szaboz774VETVETHAMBOTVETRAIVERRICGROALOGASHUL55
remy4HAMHAMHAMVETRAIBOTRICVERERIVANPERHUL54
reklac3HAMRAIHAMVETRAIBOTRICVERSAIMAGALOHUL49
zefi4HAMHAMHAMBOTRICRAIVERVETALOSAIHULGRO48
axis3HAMHAMHAMBOTVETVERRAIRICALOMAGOCOVAN48
gutika5HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICMAGHULALOSAI48
ufodani4BOTHAMHAMBOTVETVERRAIRICALOMAGSAIVAN48
TICSIZ3VETHAMHAMBOTVETRAIVERRICMAGGROALOSAI48
Bacsi875BOTHAMVETBOTRAIHAMRICVERALOMAGPERGAS47
nagyz634HAMHAMBOTVETRICRAIVERALOGROOCOSAI43
KozarA13RICALOHAMALORAIVETBOTVERHULMAGOCOERI42
libuda4HAMHAMHAMVETBOTVERRICALORAIGROVANMAG42
dzsakesz395HAMHAMHAMVETRAIBOTRICALOVERHULSAIPER42
FMZS4HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVERMAGALOGROOCO42
danityu2HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERALOSAIGROVAN42
bro3HAMHAMHAMVETBOTVERRICRAIALOSAIMAGGRO42
Fodi4VERBOTBOTRICVERRAIALOHAMSAISTRPEROCO39
bacsi07124VETVETHAMVETRAIBOTRICALOPERVANOCOHUL37
somsai5HAMHAMVETRAIVERRICBOTALOSAIGASGRO37
ldoma4RICHAMBOTHAMVETRAIRICVERMAGALOSAIHUL34
jani4HAMHAMHAMVETRICMAGRAIVERPERBOTHULOCO30
zola132BOTHAMHAMVETBOTRAIVERRICSTRPERHULALO30
zoltan8824HAMHAMHAMVETMAGSAIHULPERVANRICHARSTR30
jofej3BOTHAMHAMVETBOTRAIVERRICALOGROMAGGAS30
Stefanson4HAMHAMHAMVETBOTVERRAIRICALOHULSAIOCO30
gyuri4HAMHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULOCOALOSTR30
coulti4HAMHAMHAMVETBOTRICRAIALOMAGOCOGROGAS30
kincskereso3BOTVETVETBOTRAIHAMRICVERALOMAGGROOCO30
szpcity3VETVETVETRAIHAMBOTRICVERPERALOGROVAN24
lukacsgy5VERVETVETHAMBOTVERRICRAIHULALOOCOVAN24
KozarP286RAIHAMVETHAMVERBOTRAISAIRICPERHULALO24
ferike524VETVETVETHAMBOTRAIRICVERMAGALOSAIGRO24
SIMON TIBI5HAMBOTHAMVETRICRAIVERSAIERIPERALO24
BrunnZoltan3RAIHAMVETHAMALORICRAIBOTPERGROSAILEC17
fc bayern4RICVETVETHAMRAIRICBOTVEROCOALOGROGAS17
pacsi19693VETVETVETRAIRICHAMSAIALOBOTERIPERHUL12
szem554VETVETVETHAMPERRICOCOSAIERIALOVERRAI12
pifti843VETVETVETHAMRAIVERRICALOHULGROMAGOCO12
gabor-kispestrol5HAMVETBOTVETHAMRAIRICVERALOPEROCOGAS12
Milan804VETHAMVETHAMBOTRAIVERRICALOMAGOCOGRO5
horzoltan6HAMVETALORICPERRAISIRVANSTRLECHARHUL4
ahuarto@gmail.com6HAMSTRVETRAIGROPERSAIALOERIBOTRIC4
petibaba4VETVETVETHAMRICRAIVERALOPEROCOHULSAI0
costa3BOTRAIBOTVETHAMRICRAIVERHULOCOALOSAI0
takosi3VETVETVETHAMBOTRAIVERRICALOHULGROMAG0

Forma1 - 2018 - Azerbajdzsáni Nagydíj - Baku

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
KozarA12VERVETHAMVETRICBOTVERRAIMAGPERVANOCO42
Milan804VETVETHAMVETRICRAIOCOBOTALOSAIPERMAG42
TATA6HAMHAMHAMRICRAIVETBOTALOVERPERGROSAI41
Scuderia_Ben6HAMHAMHAMBOTVETRICRAIVERSAIALOVANOCO41
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIRICERIGROALOOCOVETHUL37
bacsi07125HAMHAMHAMBOTVETRICALOVERSAIPERVANOCO37
petibaba4HAMHAMHAMVETRICBOTRAIVERALOHULSAIMAG37
bro6VETVETHAMVETRICBOTVERRAIPEROCOSAISTR34
Bacsi874VETHAMVETRAIBOTHAMRICVERALOVANMAGSAI30
ahuarto@gmail.com6HAMHAMHAMBOTVETRAISTRRICVANHULVERERI29
jani4HAMHAMHAMRICVETBOTRAIALOMAGHULVERERI25
BrunnZoltan4RAIBOTHAMBOTVETRAIRICALOHULERISTRVAN25
pifti843VERHAMHAMVETBOTRAIVERRICHULALOSAIMAG25
costa2HAMRAIHAMBOTVETRAIVERRICMAGGROOCOHUL25
Stefanson4HAMHAMHAMBOTVETRAIRICPERVERALOHULOCO25
zoltan8823HAMHAMHAMVETRICSAIGROHULVANSIRGASSTR25
dzsakesz395HAMHAMHAMVETBOTRICRAIALOVERHULMAGGAS25
nagyz634HAMHAMVETBOTRICRAIVEROCOALOPERSAI25
gutika5VERHAMHAMVETVERRICRAIBOTHULOCOPERMAG25
pacsi19693VETVETVETRAIRICHAMALOSAISTRVERBOTVAN23
gabor-kispestrol8VETVETVETRAIBOTRICHAMVERPERALOSTRGAS23
ufodani6RICHAMVETRAIHAMRICBOTVERPEROCOHULSAI22
remy4VETVETVETHAMRICBOTRAIOCOALOERIMAGLEC17
KozarP285VERHAMVERHAMVETBOTSAIOCOPERHULALORAI12
csabesz953HULHAMBOTHAMVETRICVERRAIALOOCOSTRGAS12
zola131VETRICVETRICRAIHAMBOTHULALOOCOPERVER12
kincskereso3RAIRAIVETHAMRICBOTRAIPERALOOCOSTRHUL12
lukacsgy3BOTVETVETHAMRAIBOTVERRICHULOCOALOPER10
szem556BOTBOTBOTVETSTRHAMOCORICRAIMAGALOSAI9
jofej4RICVETVETHAMBOTRAIVERRICOCOSAIHULPER5
szaboz774VETVETVETHAMVERBOTRAIRICPEROCOHULSAI5
SIMON TIBI3VETVETVETBOTRAIHAMRICMAGSAIVERHULPER5
takosi3VETVETVETHAMBOTRICRAIVERPERALOMAGHUL5
axis5RAIVETVETHAMRAIBOTRICVERPERSAIALOSIR5
TICSIZ5VERVETVETHAMRAIBOTRICVEROCOPERSAIALO5
FMZS3RAIVETVETHAMRICBOTRAIVERPEROCOALOMAG5
gyuri4HAMVETVETHAMBOTRAIRICVERPERSAIALOHUL5
ldoma5HAMVETVETHAMBOTRICRAIVERPEROCOHULALO5
danityu3RICVETVETHAMBOTRICVERRAIOCOPERSAIALO5
Cifuentes3VETHAMVETHAMBOTRAIVERRICVANALOLECERI0
szpcity3VETHAMVETHAMBOTRAIRICALOGROVANOCOVER0
Fodi4RAIVERVETRICVERALORAIHAMSTRSAIOCOHUL0
libuda3RICRICBOTVETHAMRAIVERGASALOHULSAI0
nagyjozsef4RAIRAIVETHAMRAIBOTRICVERPEROCOHULSAI0
Fairko595RICRICVETHAMBOTRICVERRAIHULOCOPERALO0
ferike524VETHAMVETHAMBOTRICRAIVEROCOPERSAIHUL0
bekkelek5RAIRAIVETHAMRICBOTRAIVEROCOSAIPERHUL0
fc bayern3VETRICVETHAMRICRAIBOTVERSAIOCOALOSIR0
somsai4VETVETHAMBOTVERRICGROERIPERHULOCO0
coulti4HAMHAMVETHAMVERRICRAIOCOPERHULMAGSAI0
leicester454VETHAMRICVETHAMBOTVERRAIHULOCOSAIPER0
feketehaj333VETVETHAMRICBOTRAIVERHULALOOCOPER0

Forma1 - 2018 - Kínai Nagydíj - Shanghai

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
zefi5HAMHAMBOTRAIRICVERVETGROERIALOOCO45
ferike524VETVETVETHAMRAIBOTRICVERHULPERSAIMAG44
gutika5HAMHAMVETHAMRAIBOTVERRICHULPERGROMAG39
Stefanson4HAMHAMHAMVETBOTRICVERHULALOSAIPEROCO36
axis3HAMHAMRAIVETBOTHAMVERHULPERSAIALOGRO36
nagyjozsef4VETHAMVETRAIHAMBOTVERRICHULPERSAIMAG36
Bacsi875HAMVETVETHAMRAIBOTALOVERMAGVANSAIGRO32
gyuri4HAMVETVETHAMRAIBOTVERRICSAIMAGALOHUL32
leicester454HAMHAMHAMBOTVETRICVERRAIGASHULALOOCO30
pifti844HAMHAMHAMBOTVETRAIVERALOGROMAGHULSAI30
dzsakesz395HAMHAMHAMVETRAIBOTRICALOHULVERGASMAG27
danityu3HAMHAMVETHAMRAIBOTVERRICHULPERMAGALO27
Scuderia_Ben3RAIHAMVETHAMBOTRAIVERPEROCOGROSAIALO24
Fairko594HAMVETRAIBOTHAMVERRICSAIOCOALOPER24
TICSIZ4RAIHAMVETRAIHAMBOTVERRICHULPERGROMAG24
bro4VETHAMVETRAIHAMBOTVERRICPERHULSAIGRO24
kincskereso3BOTVETVETBOTHAMVERPERGROMAGALOHULERI23
fc bayern3RICVETHAMRAIRICHULVERSTRSAIALOBOT20
gabor-kispestrol6BOTHAMHAMBOTVETRAIRICVERGROALOPERGAS18
petibaba4HAMHAMBOTVETRICRAIALOVERPEROCOSAI18
jofej3HAMVETVETRAIHAMBOTVERRICPERSAIHULGRO17
Cifuentes4VETVETVETHAMBOTRICRAIOCOALOMAGHULSAI17
szaboz774BOTVETVETRAIHAMBOTVERRICSAIHULPEROCO17
lukacsgy3VETVETVETHAMBOTRICRAIVERALOOCOVANHUL17
ufodani4RAIVETVETRAIHAMBOTVERRICHULMAGPERSAI17
ahuarto@gmail.com7HAMVETHAMRAIMAGSAIPERHULGROBOTALO15
pacsi19695VETHAMVETRAIBOTRICSAIVERALOPERMAGVAN12
komlos4VETRAIGROVERBOTRICHAMGASALOVANHULPER12
nagyz634HAMHAMHAMRICVETBOTRAIVERALOHULMAGLEC12
bacsi07124HAMHAMHAMVETBOTRAIRICALOGROVANOCOMAG12
szpcity3HAMHAMHAMVETBOTRAIVERALORICGROHULPER12
SIMON TIBI4HAMHAMHAMRAIVETBOTVERRICMAGSAIALOPER12
takosi4VETHAMVETHAMBOTRAIVERGROHARPERALOOCO12
norbi84VETVETRAIHAMBOTVERMAGRICSAIPERALO12
zola132VETVETRAIHAMHULBOTVERPERSTRALOMAG12
KozarP286HAMHAMVETVERBOTRAIRICGROHULSAIALO12
remy5HAMVETHAMVETBOTRAIRICOCOMAGVERHULGAS5
ldoma4VETVETVETRAIHAMBOTRICVERHULPERMAGSAI5
costa4VETVETRAIVETBOTVERRICMAGHAMSAIHULOCO5
Milan804HAMVETVETRAIHAMVERPERBOTRICSAIGROHUL5
jani4HAMHAMHAMVETBOTRICRAIMAGVERPERHULALO0
coulti4HAMHAMHAMVETVERRAIBOTRICMAGSAIALOHUL0
csabesz954ALOHAMHAMVERVETALOMAGOCOLECSAIHULSIR0
szem555HAMHAMHAMVETBOTRAIRICVERSAIMAGOCOPER0
BrunnZoltan3VERHAMHAMVETBOTRICALOOCOHULVERVANLEC0
libuda3HAMHAMHAMRAIVETBOTRICVERMAGSAIHULALO0
Fodi3RAIBOTHAMVETBOTVERRAIRICHULSAIVANPER0
bekkelek3RAIHAMVETRAIHAMBOTRICVERSAIPERHULGRO0
KozarA12RAIVETHAMBOTRAIALORICVERHULOCOPER0
FMZS4HAMHAMVETHAMBOTRAIRICMAGHULPERALOOCO0

Forma1 - 2018 - Bahreini Nagydíj - Szahír

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
jofej3VETVETVETRAIHAMBOTRICVERSAIMAGHULOCO61
FMZS4HAMHAMVETBOTHAMRAIRICVEROCOALOPERMAG58
ldoma4VETVETVETRAIHAMRICBOTHULMAGVEROCOSAI57
takosi5VETVETVETRAIRICHAMVERBOTALOMAGERIPER54
d.levi973RAIHAMVETRAIBOTHAMRICHULALOMAGGASGRO53
lukacsgy5BOTVETVETRAIBOTHAMVERRICALOHULVANSTR47
bacsi07123BOTHAMVETHAMBOTRAIVERRICALOHULPERVAN46
Scuderia_Ben5VETHAMVETBOTRAIRICHAMGROVERHULGASPER43
TICSIZ4HAMHAMVETBOTRAIRICHAMVERHULGASMAGSAI43
libuda4RAIRAIHAMBOTVETRICVERHULPERVANALOGAS42
remy3HAMHAMVETRAIRICHAMMAGGROSAISTROCOHUL41
kincskereso3HAMHAMVETRAIBOTPERERIGROALOOCOMAGSTR41
danityu3RAIRAIVETRAIBOTHAMRICHULMAGVERSAIALO41
Cifuentes4HAMRAIVETRAIHAMRICBOTVERGROALOHULPER40
axis4RAIRAIRAIVETHAMBOTMAGHULVERSAIALOGRO39
coulti4VETRAIVETRAIBOTRICHAMVERSAIHULMAGOCO37
leicester454VERRAIVETHAMRAIBOTRICHULOCOGASVERPER37
KozarP285RAIHAMVETHAMBOTVERRAIRICSAIMAGGROOCO37
Weltmaister6BOTHAMHAMBOTVETRAIVERRICALOSTROCOPER35
zola133HAMHAMRAIRICHAMVETOCOERIALOHULVERPER31
Bacsi872HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICALOPERMAGGRO30
szem554VETVETVETHAMBOTRAIRICPERGROHULOCOALO30
Fodi4HAMVETVETRICALORAIPEROCOHULGROMAGLEC30
Milan805RAIVETVETRAIRICHAMOCOBOTVERPERHULMAG30
pacsi19693VETHAMVETHAMRICRAIALOBOTMAGHULPERGRO29
norbi83RICRAIVETRAIBOTRICHAMVERGROMAGPERHUL29
costa3RAIHAMVETHAMRAIBOTRICALOVERPERGASSAI29
bro3VETVETRAIBOTRICHAMMAGHULGASOCOSAI29
gutika5HAMHAMRAIVERHAMVETRICBOTALOHULSAIPER27
szaboz774HAMHAMVETRAIBOTHAMRICVERMAGSAIHULPER25
bekkelek4HAMRAIVETRAIBOTHAMRICVERSAIHULALOGRO25
SIMON TIBI5VETHAMVETRAIBOTRICHAMVERPERMAGALOSAI25
nagyjozsef4HAMRAIVETRAIBOTHAMRICVERHULMAGGASSAI25
Fairko594HAMHAMVETHAMRAIBOTRICMAGOCOSAIALOHUL25
gabor-kispestrol6VETVETRAIBOTHAMRICGASMAGHULOCOSAI25
ufodani4RAIRAIVETRAIBOTHAMRICVERMAGHULALOSAI25
fc bayern5VERRICVETRAIRICHULHAMVEROCOPERALOGAS25
ferike525VETRAIVETRAIBOTRICHAMVERHULOCOSAIPER25
gyuri4HAMHAMVETRAIBOTRICHAMVERMAGHULGROGAS25
csabesz953HARVETHAMVERVETALOOCOGASHULVANGROSTR21
zefi4HAMHAMHAMBOTVERRICRAIVETMAGGROALOHUL18
szpcity4HAMHAMHAMVETRAIBOTALOVERGROVANRICSAI12
petibaba5HAMHAMHAMVETRAIRICBOTPERALOVERSAIHUL12
jani4HAMHAMHAMVETRICALOBOTRAIMAGVERPERHUL0
zoltan8824HAMHAMHAMVETRICOCOHULSIRGROALOSTRMAG0
pifti844VERHAMHAMVETRAIBOTVERRICGROALOHULMAG0
Stefanson4HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVERPERHULSAIALO0
dzsakesz395HAMHAMHAMVETRAIRICALOVERBOTHULVANSAI0
BrunnZoltan4RAIHAMVERVETRAIRICGROSTRHAMOCOSAIERI0
ahuarto@gmail.com6VETHAMHAMVETRICBOTHULPERSAISTRVERERI0
somsai5HAMHAMVETBOTRICALOSAIVEROCORAIHUL0

Forma1 - 2018 - Ausztrál Nagydíj - Melbourne

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Cifuentes3VETVETVETHAMRAIRICBOTGROVERMAGLECSTR70
jofej3VETVETVETHAMRAIVERBOTRICALOVANPERGRO58
fc bayern4VETVETVETHAMRAIVERGROALORICHULSTRBOT58
szem554VETVETHAMBOTRAIVERGROSAIPERHULALO43
dzsakesz395HAMHAMVETRAIRICVERBOTHULPERALOMAG43
takosi4HAMVETRAIHAMBOTRICVERERIALOHULGRO37
zefi4HAMHAMHAMBOTRAIRICVERVETGROMAGALOERI32
nagyjozsef3VERHAMHAMVETRAIVERRICBOTGROMAGALOSAI32
gyuri4VETHAMHAMVETRAIRICVERBOTSAIVANHULGRO32
lukacsgy5HAMHAMVETRAIVERBOTRICHULMAGALOVAN31
miskolcibela6RAIHAMVETBOTHAMRAIVERRICSAIALOGROHUL30
petibaba4HAMHAMHAMVETBOTRICRAIVERPERSAIOCOSTR29
somsai5HAMHAMVETRICBOTALORAIVERHULVANERI28
ahuarto@gmail.com7HAMVETHAMVETRAIPERHULRICSAIBOTSTROCO27
zola130HAMVETHAMRICRAIOCOSTRSAIGROBOTSIRPER27
gutika6HAMHAMVETRAIVERRICMAGGROHULALOSAI27
nagyz634HAMHAMVETRAIVERHULGRORICALOMAGSAI27
BrunnZoltan5RICHAMHAMVETBOTRAIRICVERERISAIMAGOCO26
gabor-kispestrol0VERVETVETVERBOTRAIHAMRICOCOALOPERSTR25
SIMON TIBI4HAMHAMRAIRICBOTVETVERALOMAGGROSAI24
bekkelek5HAMHAMHAMVETRAIVERRICGROMAGSAIHULALO24
Milan804VETVETHAMVERVETRAIGRORICHULBOTSAIPER24
jani5HAMHAMHAMRICVETBOTALOMAGPERHULGROOCO21
axis5HAMHAMHAMRAIVETVERHULGROMAGBOTALORIC21
remy4HAMHAMHAMVETRAIVEROCORICSAISTRGASVAN20
Scuderia_Ben3RAIHAMHAMVETRAIVERBOTGRORICMAGALOHUL20
FMZS4HAMHAMHAMVETRAIVERRICBOTGROALOMAGHUL20
szaboz774VETHAMHAMVETRAIBOTVERRICGROALOPEROCO20
csabesz952HAMHAMHAMVETBOTRAIALOGASSTRVERRICMAG17
pifti844HAMHAMHAMVETVERBOTRAIRICALOGROHULSAI17
ufodani4HAMHAMHAMVETVERRAIRICBOTALOMAGGROSAI17
kincskereso3HAMHAMHAMRAIVETMAGERIVERSTROCOPERGRO17
ferike524HAMHAMHAMVETVERRAIRICBOTMAGGROHULSAI17
danityu2RAIHAMVETRAIVERRICGROBOTHULSAIALO15
Fodi3VERVETRICVETVERHAMBOTHULRAISAIVANSTR12
ldoma4VERHAMVETVERRAIRICMAGBOTGROHULSAI12
coulti5HAMHAMHAMVETVERRAIRICBOTGROSAIMAGHUL9
Fairko595HAMHAMHAMVETVERRAIBOTGRORICHULPERALO9
TICSIZ5HAMHAMHAMVETVERRAIRICBOTGROHULMAGALO9
leicester454HAMHAMHAMVETBOTVERRAIRICSAIPERHULSTR5
Stefanson4HAMHAMHAMBOTVETRAIVERRICALOGROSAIPER5
KozarP284RAIHAMHAMBOTVETVERRAIGROSAIHULRICPER5
bro4HAMHAMHAMVERVETRAIRICGROMAGSAIHULALO5
sas6HAMHAMVETBOTRAIVERRICGROPERSAIHUL0
ferudzso0HAMHAMRAIVETVERRICALOBOTHULSAIOCO0
costa3HAMHAMVERVETRAIRICMAGALOSAIPERHUL0
ADP103HAMHAMVETVERRAIBOTRICALOGROSTRVAN0


mystat Tippeldmeg.hu © 2013 - Készítette: Szabó Zoltán  |   Regisztráltak száma: 2692 Kapcsolat Tippek leadása      | Emlékeztető      |

tippeldmeg.hu ®